بوت شدن رزبری پای در محیط CommandLine

بوت شدن رزبری پای در محیط CommandLine

با راه اندازی Raspbian Jessie تفاوت قابل توجهی که کاربران متوجه آن می شوند این است که Pi شما بطور مستقیم وارد یک رابط کاربری گرافیکی (به جای (CLI ، )مانند (Raspbian Wheezy می شود.

این عالیست ، اما اگر CommandLine را ترجیح می دهید ، و رابط کاربری گرافیکی را نخواستید چطور؟ خوب ، شما به راحتی می توانید به Pi بگویید که به CLI بوت شود.

ادامه مطلب

Linux CommandLine In Raspberry Pi

CommandLine لینوکس در Raspberry Pi (بخش چهارم)

شروع کار با Raspberry Pi به دلیل انکه معمولا عادت به استفاده از Command Line نداریم آسان نیست. درحالیکه اشنایی با دستورات و محیط ان ضروری بوده و اغلب سریعترو کارآمدتر از رابط کاربری گرافیکی می باشد. اموزش موضوعی به گستردگی مفهوم “چگونگی استفاده از لینوکس” در یک مبحث کوتاه نمی گنجد ،اما در این بخش به شما ایده هایی می دهیم تا راحت تر از لینوکس در Raspberry Pi استفاده کنید.

ادامه مطلب

Linux CommandLine In Raspberry Pi

CommandLine لینوکس در Raspberry Pi (بخش سوم)

شروع کار با Raspberry Pi به دلیل انکه معمولا عادت به استفاده از Command Line نداریم آسان نیست. درحالیکه اشنایی با دستورات و محیط ان ضروری بوده و اغلب سریعترو کارآمدتر از رابط کاربری گرافیکی می باشد. اموزش موضوعی به گستردگی مفهوم “چگونگی استفاده از لینوکس” در یک مبحث کوتاه نمی گنجد ،اما در این بخش به شما ایده هایی می دهیم تا راحت تر از لینوکس در Raspberry Pi استفاده کنید.

ادامه مطلب

Linux CommandLine In Raspberry Pi

CommandLine لینوکس در Raspberry Pi (بخش دوم)

شروع کار با Raspberry Pi به دلیل انکه معمولا عادت به استفاده از Command Line نداریم آسان نیست. درحالیکه اشنایی با دستورات و محیط ان ضروری بوده و اغلب سریعترو کارآمدتر از رابط کاربری گرافیکی می باشد. اموزش موضوعی به گستردگی مفهوم “چگونگی استفاده از لینوکس” در یک مبحث کوتاه نمی گنجد ،اما در این بخش به شما ایده هایی می دهیم تا راحت تر از لینوکس در Raspberry Pi استفاده کنید.

ادامه مطلب

Linux CommandLine In Raspberry Pi

CommandLine لینوکس در Raspberry Pi (بخش اول)

شروع کار با Raspberry Pi به دلیل انکه معمولا عادت به استفاده از Command Line نداریم آسان نیست. درحالیکه اشنایی با دستورات و محیط ان ضروری بوده و اغلب سریعترو کارآمدتر از رابط کاربری گرافیکی می باشد. اموزش موضوعی به گستردگی مفهوم “چگونگی استفاده از لینوکس” در یک مبحث کوتاه نمی گنجد ،اما در این بخش به شما ایده هایی می دهیم تا راحت تر از لینوکس در Raspberry Pi استفاده کنید.

ادامه مطلب