خانه » دانشنامه‌ها » دانشنامه آردوینو » راه اندازی انکودر چرخشی با آردوینو
  1. خانه
  2. »
  3. دانشنامه‌ها
  4. »
  5. دانشنامه آردوینو
  6. »
  7. راه اندازی انکودر چرخشی با آردوینو

راه اندازی انکودر چرخشی با آردوینو

بازدید: 870

یک انکودر چرخشی برای کنترل دقیق یک خروجی، همانند چرخش یک موتور، موقعیت مکان‌نما بر روی یک صفحه یا روشنایی یک LED بکاربرده می‌شود.

 در این مقاله خواهیم دید که چگونه جهت و میزان چرخش یک انکودر چرخشی برای کنترل دستگاه‌ها، برای مثال LED و یک استپ موتور بکاربرده می‌شود. قطعات مورد نیاز هم در لیست زیر ارائه شده است :

 انکودرهای چرخشی به‌عنوان کلیدهای کنترلی همانند تجهیزات صوتی بکاربرده می‌شوند. انکودر چرخشی 20 موقعیت دارد، اما روتور می‌تواند بطور پیوسته برای افزایش یا کاهش یک متغیر کنترلی به عقب یا جلو چرخانده شود.

معرفی انکودر چرخشی ( روتاری انکودر)

درون یک انکودر چرخشی سه پایه وجود دارد: یک پایه مشترک و دو پایه با نام A و B که آفست هستند. با چرخش روتور هرکدام از پایه‌های A و B به پایه مشترک متصل یا از آن جدا می‌شوند، و امواج مربعی با فرکانس‌های مشابه اما با یک چهارم دور یا 90 اختلاف فاز تولید می‌کند (شکل 2). تعداد پالس‌های امواج مربعی میزان چرخش را نشان می‌دهند، که می‌توانند بر روی پایه A یا پایه B اندازه‌گیری شوند.

1. ماژول روتاری انکودر KY-040

موقعیت موج مربعی در پایه‌های A و B جهت چرخش را تعیین می‌کند. اگر چرخش ساعتگرد باشد، پایه A قبل از پایه B به پایه مشترک متصل می‌شود، بنابراین موج مربعی در پایه B در لبه پایین‌رونده موج مربعی در پایه A خواهد بود، خط مشکی عمودی نشان‌دهنده لبه پایین‌رونده پایه A است (شکل 2). در مقابل، اگر در لبه پایین‌رونده موج مربعی پایه A، موج مربعی در پایه B  LOW باشد چرخش پادساعتگرد است. لبه بالارونده موج مربعی در پایه A همچنین می‌تواند به‌عنوان نقطه مرجع زمان استفاده شود، در این حالت مقدار LOW موج مربعی در پایه B نشانگر یک چرخش ساعتگرد است.

2. موج مربعی انکودر چرخشی

 دنباله حالت‌های پایه A و پایه B در یک لبه پایین‌رونده موج مربعی در پایه B با چرخش ساعتگرد انکودر چرخشی برابر با (LOW,LOW)، (LOW,HIGH)، (HIGH,HIGH)، و (HIGH,LOW) یا 00، 01، 11 و 10 است. چنین دنباله‌ای کد Gray است که دو مقدار متوالی یک بیت تفاوت دارند. همچنین دنباله باینری افزایشی 00، 01، 10 و 11 را می‌توان با استفاده از دو موج مربعی (LOW,LOW)، (LOW,HIGH)، (HIGH, LOW)، و (HIGH, HIGH) ایجاد کرد، اما دو موج مربعی هم فاز هستند و فرکانس موج دوم دو برابر موج اول است (شکل 3).

3. امواج مربعی برای شمارش باینری

اتصال انکودر چرخشی به آردوینو

سوییچ روی انکودر چرخشی، که با فشار دادن میله انکودر چرخشی فعال می‌شود، می‌تواند برای تغییر حالت یک متغیر باینری بکاربرده شود. در این دستورات (کد زیر)، فشردن کلید یک LED را خاموش می‌کند. پایه‌های A و B انکودر چرخشی به پایه‌های کلاک (CLK) و داده (DT) اشاره دارند. پایه کلید انکودر چرخشی (SW) به جای یک مقاومت جداگانه در مدار از یک مقاومت پول آپ داخلی متصل به هر پایه ورودی آردوینو استفاده می‌کند. یک مقاومت پول آپ داخلی با دستور digitalWrite(pin, INPUT_PULLUP) فعال می‌شود، اما این پایه بجای اکتیو LOW اکتیو HIGH است. در این فصل از ماژول انکودر چرخشی، KY-040 استفاده می‌شود که شامل مقاومت‌های پول‌آپ 10 کیلواهم در پایه‌های کلاک (CLK) و داده (DT) است. یک LED برای انکودر چرخشی به پایه PWM آردوینو متصل می‌شود تا سطح روشنایی LED را کنترل کند.

 پایه‌های کلاک (CLK)، داده (DT)، و سوییچ (SW) برای سهولت شماتیک به پایه‌های A0، A1، و A2 آردوینو متصل می‌شوند (شکل 4 و جدول 1). 

4. انکودر چرخشی و LED

جدول 1- اتصالات برای انکودر چرخشی و LED

قطعه
اتصال به
و اتصال به
CLK انکودر چرخشی
پایه A0 آردوینو
DT انکودر چرخشی
پایه A1 آردوینو
SW انکودر چرخشی
پایه A2 آردوینو
VCC انکودر چرخشی
5 ولت آردوینو
GND انکودر چرخشی
GND آردوینو
پایه بلند LED
پایه A6 آردوینو
پایه کوتاه LED
مقاومت 220 اهم
GND آردوینو

کنترل روشنایی LED با روتاری انکودر در آردوینو

در کد زیر ، تابع ()encoder جهت چرخش را با برگرداندن مقدار 1 برای چرخش ساعتگرد و 1- برای چرخش پادساعتگرد مشخص می‌کند. تابع ()encoder  با دستور if (oldA == HIGH && newA == LOW) منتظر یک لبه پایین‌رونده بر روی پایه A می‌ماند. مقدار محوشدگی تدریجی شدت سیگنال که برای کاهش یا افزایش روشنایی LED در جهت چرخش انکودر چرخشی ضرب می‌شود، روشنایی LED را افزایش می‌دهد.  فشار دادن سوییچ انکودر چرخشی با ریست کردن روشنایی LED به صفر LED را خاموش می‌کند.

				
					int CLKpin= A0; // pin A or clock pin
int DTpin= A1; // pin B or data pin
int SWpin= A2 ; // switch pin
int LEDpin = 6; // LED on PWM pin
int bright = 120; // initial LED value
int fade = 10; // amount to change LED
int rotate = 0; // number of rotary turns
int oldA = HIGH; // status of pin A
int change, result, newA, newB;
void setup()
{
Serial.begin(9600); // define Serial output baud rate
pinMode(LEDpin, OUTPUT); // LED pin as output
pinMode(SWpin, INPUT_PULLUP); // switch pin uses internal pull-up resistor
}
void loop()
{
if(digitalRead(SWpin) == LOW) bright = 0; // switch, active LOW,
// turns off LED
change = encoder(); // function for direction of rotation
rotate = rotate + abs(change); // number of turns of rotary encoder
bright = bright + change*fade; // change LED brightness
bright = constrain(bright, 0, 255); // constrain LED brightness
if(change != 0)
{ // display number
Serial.print(rotate);S erial.print("\t"); // of rotary turns
Serial.println(bright); // and LED brightness
}
analogWrite(LEDpin, bright); // update LED brightness
}
int encoder() // function to determine direction
{
result = 0;
newA = digitalRead(CLKpin); // state of (CLK) pin A
newB = digitalRead(DTpin); // state of (DT) pin B
// falling edge on (CLK) pin A
if (oldA == HIGH && newA == LOW) result = 2*newB - 1;
oldA = newA; // update state of (CLK) pin A
return result;
}

				
			

اگر تابع ()void loop شامل چندین فرآیند یا تاخیر باشد، میکروکنترلر ممکن است با عدم تشخیص تمامی لبه‌های پایین‌رونده بر روی پایه A یا پایه CLK چرخش‌های انکودر چرخشی را از دست ‌دهد. برای مثال، وارد کردن دستور delay(100) در تابع ()void loop سبب می‌شود میکروکنترلر چرخش‌های انکودر چرخشی را از دست دهد. اجرای یک وقفه مشکل میکروکنترلر برای عدم تشخیص تغییر وضعیت دستگاه در صورت وجود چندین کار یا تاخیر در تابع ()void loop را برطرف می‌کند. موضوع وقفه‌ در مقالات بعدی بررسی می‌شود.

انکودر چرخشی و استپ موتور

یک استپ موتور در شکل 5 به آردوینو متصل می‌شود. پایه‌های آنالوگ آردوینو A0 تا A5  که متناظر با پایه‌های 14 تا 19 هستند  با استفاده از دستور (پایه)digitalRead می‌توانند به عنوان پایه‌های دیجیتال بکاربرده شوند.

5. انکودر چرخشی، استپ موتور و LED

 انکودر چرخشی می‌تواند برای کنترل استپ موتور بکاربرده شود. در دستورات ابتدا استپ موتور به یک مکان اولیه و سپس به یک مکان هدف که توسط تعداد چرخش‌ها تعیین می‌شود، حرکت می‌کند (کد زیر و جدول 2 را مشاهده کنید). وقتی‌که استپ موتور به مکان هدف رسید، جهت چرخش معکوس می‌شود و استپ موتور به “منفی” مکان هدف حرکت می‌کند. سوییچ انکودر چرخشی هدف استپ موتور را به صفر تغییر می‌دهد. حداکثر سرعت استپ موتور 700 گام در دقیقه تنظیم می‌شود که معادل 20.6 rpm با گام کامل است. یک LED به پایه PWM آردوینو متصل می‌شود، بنابراین انکودر چرخشی روشنایی LED را به صورت موازی با تغییر در هدف استپ موتور کنترل می‌کند.

				
					#include <AccelStepper.h> // include AccelStepper library
int blue = 12; // coil activation order on ULN2003
int pink = 11; // blue, pink, yellow, orange
int yellow = 10;
int orange = 9;
int fullstep = 4; // number of coil activation stages
int halfstep = 8; // with full-step and half-step
int coil = fullstep; // set number of coil activation stages
// associate stepper with AccelStepper library and coil pairing order
AccelStepper stepper(coil, blue, yellow, pink, orange);
int stepperTarget = 500; // initial position for stepper motor
int stepperChange = 200; // number of steps to move stepper motor
int CLKpin= A0; // rotary encoder pin A
int DTpin= A1; // and pin B
int SWpin= A2 ; // switch pin
int rotate = 0; // number of rotary encoder turns
int oldA = HIGH; // status of pin A
int direct = 1; // direction of rotation
int LEDpin = 6; // LED on PWM pin
int bright = 60; // initial LED value
int fade = 25; // amount to change LED
int change, result, newA, newB;
void setup()
{
Serial.begin(9600); // define Serial output baud rate
pinMode(SWpin, INPUT_PULLUP); // switch pin uses internal pull-up resistor
stepper.setMaxSpeed(700); // maximum speed of stepper motor
stepper.setAcceleration(600); // acceleration rate (steps/s2)
}
void loop()
{
if(digitalRead(SWpin) == LOW)
{
stepperTarget = 0; // switch repositions stepper motor
bright = 0; // and turns off the LED
}
change = encoder(); // determine direction of rotary encoder
rotate = rotate + abs(change); // number of rotary encoder turns
// move stepper motor to new position
stepperTarget = stepperTarget + change * stepperChange;
stepperTarget = constrain(stepperTarget, 0, 2037); // constrain position
bright = bright + change*fade; // change LED brightness
bright = constrain(bright, 0, 25 5); // constrain LED brightness
if(change != 0)
{
Serial.print(rotate);Serial.pr int("\t"); // display rotary turn number
Serial.print(bright);Serial.pr int("\t"); // display LED brightness
Serial.println(stepperTarget); // and new target position
}
analogWrite(LEDpin, bright); // update LED brightness
stepper.moveTo(direct*stepperTarget/2); // move to target position
if (stepper.distanceToGo() == 0) direct=-direct; // reverse direction
stepper.run(); // move stepper motor
}
int encoder() // function to determine direction
{
result = 0;
newA = digitalRead(CLKpin); // state of (CLK) pin A
newB = digitalRead(DTpin); // state of (DT) pin B
// falling edge on (CLK) pin A
if (oldA == HIGH && newA == LOW) result = 2*newB - 1;
oldA = newA; // update state of (CLK) pin A
return result;
}

				
			

جدول 2- اتصالات برای انکودر چرخشی و استپ موتور

قطعه
اتصال به
و اتصال به
سیم آبی استپ موتور
ULN2003 IN1
پایه 12 آردوینو
سیم صورتی استپ موتور
ULN2003 IN2
پایه 11 آردوینو
سیم زرد استپ موتور
ULN2003 IN3
پایه 10 آردوینو
سیم نارنجی استپ موتور
ULN2003 IN4
پایه 9 آردوینو
مثبت باتری 9 ولت
ULN2003 مثبت
منفی باتری 9 ولت
ULN2003 منفی
GND آردوینو
CLK انکودر چرخشی
پایه A0 آردوینو
DT انکودر چرخشی
پایه A1 آردوینو
SW انکودر چرخشی
پایه A2 آردوینو
VCC انکودر چرخشی
5 ولت آردوینو
GND انکودر چرخشی
GND آردوینو
پایه بلند LED
مقاومت 220 اهم
پایه 6 آردوینو
پایه کوتاه LED
GND آردوینو

نظرتان را درباره این مقاله بگویید 11 نظر

راه اندازی انکودر چرخشی با آردوینو

با ثبت نظر و نوشتن کامنت، تیم ما را در راستای بهبود و افزایش کیفیت محتوا یاری خواهید کرد :)

فهرست مطالب

مقالات مرتبط

بروزترین مقالات

این مقاله را با دوستانتان به اشتراک بگذارید!

راه اندازی انکودر چرخشی با آردوینو

فهرست مطالب

یک انکودر چرخشی برای کنترل دقیق یک خروجی، همانند چرخش یک موتور، موقعیت مکان‌نما بر روی یک صفحه یا روشنایی یک LED بکاربرده می‌شود.

 در این مقاله خواهیم دید که چگونه جهت و میزان چرخش یک انکودر چرخشی برای کنترل دستگاه‌ها، برای مثال LED و یک استپ موتور بکاربرده می‌شود. قطعات مورد نیاز هم در لیست زیر ارائه شده است :

 انکودرهای چرخشی به‌عنوان کلیدهای کنترلی همانند تجهیزات صوتی بکاربرده می‌شوند. انکودر چرخشی 20 موقعیت دارد، اما روتور می‌تواند بطور پیوسته برای افزایش یا کاهش یک متغیر کنترلی به عقب یا جلو چرخانده شود.

معرفی انکودر چرخشی ( روتاری انکودر)

درون یک انکودر چرخشی سه پایه وجود دارد: یک پایه مشترک و دو پایه با نام A و B که آفست هستند. با چرخش روتور هرکدام از پایه‌های A و B به پایه مشترک متصل یا از آن جدا می‌شوند، و امواج مربعی با فرکانس‌های مشابه اما با یک چهارم دور یا 90 اختلاف فاز تولید می‌کند (شکل 2). تعداد پالس‌های امواج مربعی میزان چرخش را نشان می‌دهند، که می‌توانند بر روی پایه A یا پایه B اندازه‌گیری شوند.

1. ماژول روتاری انکودر KY-040

موقعیت موج مربعی در پایه‌های A و B جهت چرخش را تعیین می‌کند. اگر چرخش ساعتگرد باشد، پایه A قبل از پایه B به پایه مشترک متصل می‌شود، بنابراین موج مربعی در پایه B در لبه پایین‌رونده موج مربعی در پایه A خواهد بود، خط مشکی عمودی نشان‌دهنده لبه پایین‌رونده پایه A است (شکل 2). در مقابل، اگر در لبه پایین‌رونده موج مربعی پایه A، موج مربعی در پایه B  LOW باشد چرخش پادساعتگرد است. لبه بالارونده موج مربعی در پایه A همچنین می‌تواند به‌عنوان نقطه مرجع زمان استفاده شود، در این حالت مقدار LOW موج مربعی در پایه B نشانگر یک چرخش ساعتگرد است.

2. موج مربعی انکودر چرخشی

 دنباله حالت‌های پایه A و پایه B در یک لبه پایین‌رونده موج مربعی در پایه B با چرخش ساعتگرد انکودر چرخشی برابر با (LOW,LOW)، (LOW,HIGH)، (HIGH,HIGH)، و (HIGH,LOW) یا 00، 01، 11 و 10 است. چنین دنباله‌ای کد Gray است که دو مقدار متوالی یک بیت تفاوت دارند. همچنین دنباله باینری افزایشی 00، 01، 10 و 11 را می‌توان با استفاده از دو موج مربعی (LOW,LOW)، (LOW,HIGH)، (HIGH, LOW)، و (HIGH, HIGH) ایجاد کرد، اما دو موج مربعی هم فاز هستند و فرکانس موج دوم دو برابر موج اول است (شکل 3).

3. امواج مربعی برای شمارش باینری

اتصال انکودر چرخشی به آردوینو

سوییچ روی انکودر چرخشی، که با فشار دادن میله انکودر چرخشی فعال می‌شود، می‌تواند برای تغییر حالت یک متغیر باینری بکاربرده شود. در این دستورات (کد زیر)، فشردن کلید یک LED را خاموش می‌کند. پایه‌های A و B انکودر چرخشی به پایه‌های کلاک (CLK) و داده (DT) اشاره دارند. پایه کلید انکودر چرخشی (SW) به جای یک مقاومت جداگانه در مدار از یک مقاومت پول آپ داخلی متصل به هر پایه ورودی آردوینو استفاده می‌کند. یک مقاومت پول آپ داخلی با دستور digitalWrite(pin, INPUT_PULLUP) فعال می‌شود، اما این پایه بجای اکتیو LOW اکتیو HIGH است. در این فصل از ماژول انکودر چرخشی، KY-040 استفاده می‌شود که شامل مقاومت‌های پول‌آپ 10 کیلواهم در پایه‌های کلاک (CLK) و داده (DT) است. یک LED برای انکودر چرخشی به پایه PWM آردوینو متصل می‌شود تا سطح روشنایی LED را کنترل کند.

 پایه‌های کلاک (CLK)، داده (DT)، و سوییچ (SW) برای سهولت شماتیک به پایه‌های A0، A1، و A2 آردوینو متصل می‌شوند (شکل 4 و جدول 1). 

4. انکودر چرخشی و LED

جدول 1- اتصالات برای انکودر چرخشی و LED

قطعه
اتصال به
و اتصال به
CLK انکودر چرخشی
پایه A0 آردوینو
DT انکودر چرخشی
پایه A1 آردوینو
SW انکودر چرخشی
پایه A2 آردوینو
VCC انکودر چرخشی
5 ولت آردوینو
GND انکودر چرخشی
GND آردوینو
پایه بلند LED
پایه A6 آردوینو
پایه کوتاه LED
مقاومت 220 اهم
GND آردوینو

کنترل روشنایی LED با روتاری انکودر در آردوینو

در کد زیر ، تابع ()encoder جهت چرخش را با برگرداندن مقدار 1 برای چرخش ساعتگرد و 1- برای چرخش پادساعتگرد مشخص می‌کند. تابع ()encoder  با دستور if (oldA == HIGH && newA == LOW) منتظر یک لبه پایین‌رونده بر روی پایه A می‌ماند. مقدار محوشدگی تدریجی شدت سیگنال که برای کاهش یا افزایش روشنایی LED در جهت چرخش انکودر چرخشی ضرب می‌شود، روشنایی LED را افزایش می‌دهد.  فشار دادن سوییچ انکودر چرخشی با ریست کردن روشنایی LED به صفر LED را خاموش می‌کند.

				
					int CLKpin= A0; // pin A or clock pin
int DTpin= A1; // pin B or data pin
int SWpin= A2 ; // switch pin
int LEDpin = 6; // LED on PWM pin
int bright = 120; // initial LED value
int fade = 10; // amount to change LED
int rotate = 0; // number of rotary turns
int oldA = HIGH; // status of pin A
int change, result, newA, newB;
void setup()
{
Serial.begin(9600); // define Serial output baud rate
pinMode(LEDpin, OUTPUT); // LED pin as output
pinMode(SWpin, INPUT_PULLUP); // switch pin uses internal pull-up resistor
}
void loop()
{
if(digitalRead(SWpin) == LOW) bright = 0; // switch, active LOW,
// turns off LED
change = encoder(); // function for direction of rotation
rotate = rotate + abs(change); // number of turns of rotary encoder
bright = bright + change*fade; // change LED brightness
bright = constrain(bright, 0, 255); // constrain LED brightness
if(change != 0)
{ // display number
Serial.print(rotate);S erial.print("\t"); // of rotary turns
Serial.println(bright); // and LED brightness
}
analogWrite(LEDpin, bright); // update LED brightness
}
int encoder() // function to determine direction
{
result = 0;
newA = digitalRead(CLKpin); // state of (CLK) pin A
newB = digitalRead(DTpin); // state of (DT) pin B
// falling edge on (CLK) pin A
if (oldA == HIGH && newA == LOW) result = 2*newB - 1;
oldA = newA; // update state of (CLK) pin A
return result;
}

				
			

اگر تابع ()void loop شامل چندین فرآیند یا تاخیر باشد، میکروکنترلر ممکن است با عدم تشخیص تمامی لبه‌های پایین‌رونده بر روی پایه A یا پایه CLK چرخش‌های انکودر چرخشی را از دست ‌دهد. برای مثال، وارد کردن دستور delay(100) در تابع ()void loop سبب می‌شود میکروکنترلر چرخش‌های انکودر چرخشی را از دست دهد. اجرای یک وقفه مشکل میکروکنترلر برای عدم تشخیص تغییر وضعیت دستگاه در صورت وجود چندین کار یا تاخیر در تابع ()void loop را برطرف می‌کند. موضوع وقفه‌ در مقالات بعدی بررسی می‌شود.

انکودر چرخشی و استپ موتور

یک استپ موتور در شکل 5 به آردوینو متصل می‌شود. پایه‌های آنالوگ آردوینو A0 تا A5  که متناظر با پایه‌های 14 تا 19 هستند  با استفاده از دستور (پایه)digitalRead می‌توانند به عنوان پایه‌های دیجیتال بکاربرده شوند.

5. انکودر چرخشی، استپ موتور و LED

 انکودر چرخشی می‌تواند برای کنترل استپ موتور بکاربرده شود. در دستورات ابتدا استپ موتور به یک مکان اولیه و سپس به یک مکان هدف که توسط تعداد چرخش‌ها تعیین می‌شود، حرکت می‌کند (کد زیر و جدول 2 را مشاهده کنید). وقتی‌که استپ موتور به مکان هدف رسید، جهت چرخش معکوس می‌شود و استپ موتور به “منفی” مکان هدف حرکت می‌کند. سوییچ انکودر چرخشی هدف استپ موتور را به صفر تغییر می‌دهد. حداکثر سرعت استپ موتور 700 گام در دقیقه تنظیم می‌شود که معادل 20.6 rpm با گام کامل است. یک LED به پایه PWM آردوینو متصل می‌شود، بنابراین انکودر چرخشی روشنایی LED را به صورت موازی با تغییر در هدف استپ موتور کنترل می‌کند.

				
					#include <AccelStepper.h> // include AccelStepper library
int blue = 12; // coil activation order on ULN2003
int pink = 11; // blue, pink, yellow, orange
int yellow = 10;
int orange = 9;
int fullstep = 4; // number of coil activation stages
int halfstep = 8; // with full-step and half-step
int coil = fullstep; // set number of coil activation stages
// associate stepper with AccelStepper library and coil pairing order
AccelStepper stepper(coil, blue, yellow, pink, orange);
int stepperTarget = 500; // initial position for stepper motor
int stepperChange = 200; // number of steps to move stepper motor
int CLKpin= A0; // rotary encoder pin A
int DTpin= A1; // and pin B
int SWpin= A2 ; // switch pin
int rotate = 0; // number of rotary encoder turns
int oldA = HIGH; // status of pin A
int direct = 1; // direction of rotation
int LEDpin = 6; // LED on PWM pin
int bright = 60; // initial LED value
int fade = 25; // amount to change LED
int change, result, newA, newB;
void setup()
{
Serial.begin(9600); // define Serial output baud rate
pinMode(SWpin, INPUT_PULLUP); // switch pin uses internal pull-up resistor
stepper.setMaxSpeed(700); // maximum speed of stepper motor
stepper.setAcceleration(600); // acceleration rate (steps/s2)
}
void loop()
{
if(digitalRead(SWpin) == LOW)
{
stepperTarget = 0; // switch repositions stepper motor
bright = 0; // and turns off the LED
}
change = encoder(); // determine direction of rotary encoder
rotate = rotate + abs(change); // number of rotary encoder turns
// move stepper motor to new position
stepperTarget = stepperTarget + change * stepperChange;
stepperTarget = constrain(stepperTarget, 0, 2037); // constrain position
bright = bright + change*fade; // change LED brightness
bright = constrain(bright, 0, 25 5); // constrain LED brightness
if(change != 0)
{
Serial.print(rotate);Serial.pr int("\t"); // display rotary turn number
Serial.print(bright);Serial.pr int("\t"); // display LED brightness
Serial.println(stepperTarget); // and new target position
}
analogWrite(LEDpin, bright); // update LED brightness
stepper.moveTo(direct*stepperTarget/2); // move to target position
if (stepper.distanceToGo() == 0) direct=-direct; // reverse direction
stepper.run(); // move stepper motor
}
int encoder() // function to determine direction
{
result = 0;
newA = digitalRead(CLKpin); // state of (CLK) pin A
newB = digitalRead(DTpin); // state of (DT) pin B
// falling edge on (CLK) pin A
if (oldA == HIGH && newA == LOW) result = 2*newB - 1;
oldA = newA; // update state of (CLK) pin A
return result;
}

				
			

جدول 2- اتصالات برای انکودر چرخشی و استپ موتور

قطعه
اتصال به
و اتصال به
سیم آبی استپ موتور
ULN2003 IN1
پایه 12 آردوینو
سیم صورتی استپ موتور
ULN2003 IN2
پایه 11 آردوینو
سیم زرد استپ موتور
ULN2003 IN3
پایه 10 آردوینو
سیم نارنجی استپ موتور
ULN2003 IN4
پایه 9 آردوینو
مثبت باتری 9 ولت
ULN2003 مثبت
منفی باتری 9 ولت
ULN2003 منفی
GND آردوینو
CLK انکودر چرخشی
پایه A0 آردوینو
DT انکودر چرخشی
پایه A1 آردوینو
SW انکودر چرخشی
پایه A2 آردوینو
VCC انکودر چرخشی
5 ولت آردوینو
GND انکودر چرخشی
GND آردوینو
پایه بلند LED
مقاومت 220 اهم
پایه 6 آردوینو
پایه کوتاه LED
GND آردوینو

نظرتان را درباره این مقاله بگویید 11 نظر

راه اندازی انکودر چرخشی با آردوینو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + یک =

فروشگاه