راه اندازی سنسور DHT11 از طریق آردوینو

0

مقدمه

  سنسور دما و رطوبتDHT11  دمای بین 0 تا 50 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی بین 20% و 90% را اندازه‌گیری می‌کند. اندازه‌گیری‌ها در هر ثانیه با دقت 2± درجه سانتی‌گراد برای دما و 5%±  برای رطوبت نسبی انجام می‌شوند. در یک رطوبت نسبی 0%، هوا کاملا خشک است، و در 100% میعان اتفاق می‌افتد. سنسور DTH11 به عنوان یک قطعه ارایه می‌شود یا اینکه روی یک PCB نصب می‌شود که شامل یک مقاومت pull-up ده کیلواهم بین سیگنال و اتصالات 5 ولت است. پایه‌های اتصال قطعه DHT11 یا DHT11 نصب‌شده برروی PCB همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است، متفاوت هستند. یک مقاومت pull-up  ده کیلو اهم باید بین سیگنال و پین‌های 5 ولت قطعه DTH11 متصل شود. اتصالات قطعه DHT11 و DHT11 نصب‌شده بر رروی PCB در شکل.1 و جدول.1 مشخص شده‌اند.

جدول.1. اتصالات برای سنسورهای DHT11

اتصال به

اتصال به

قطعه

 

GND    آردوینو

PCB DHT11     GND

 

5 V    آردوینو

PCB DHT11     VCC

 

   پین 7 آردوینو

PCB DHT11    OUT

 

GND    آردوینو

DHT11     GND

مقاومت 10 کیلواهم

    پین 7 آردوینو

DHT11    OUT

مقاومت 10 کیلواهم

5  ولت     آردوینو

DHT11     VCC

سنسورهای DHT11
شکل 1. سنسورهای DHT11

برای استفاده از DHT11  یک کتابخانه باید نصب شود.برای سنسور DHT11 چندین کتابخانه وجود دارد. کتابخانه dht (DHTlib) ایجادشده توسط Rob Tilllaart پیشنهاد می‌شود. کتابخانه dht شامل یک فایل a.zip  است که در آدرس https://github.com/RobTillaart/Arduino در دسترس است. از روش های  بیان شده در آموزش نصب کتابخانه در آردوینو استفاده کنید.

 

کدهای زیر (بر روی مانیتور سریال) اندازه گیری‌های دما و رطوبت را برای قطعه DHT11 و ماژول DHT11  نشان داده شده در شکل 1 را نمایش می‌دهند. متنی روی مانیتور سریال پیش از مقدار خوانده شده دما یا رطوبت نمایش داده می ‌شود این متن باید در ” ” قرار بگیرد. سنسورها مقادیر را با دستور delay (1000) هر یک ثانیه یک بار می خوانند. مولفه رطوبت سنسور DHT11 نسبت به تغییر حساس‌تر از مولفه دما است.

 

#include 

dht DHT; // associate DHT with dht library
int DHTpin = 12; // DHT11 unit on pin 12
int PCBpin = 7; // PCB mounted DHT11 on pin 7
int check;
void setup()
{
Serial.begin(9600); // define Serial output baud rate
}

void loop()
{
 check = DHT.read11(DHTpin); // read DHT11 sensor on DHTpin
Serial.print("DHT11 Unit temp: "); // print text followed by a space
Serial.print(DHT.temperature,0); // temperature reading, integer only
Serial.print("\thumidity: "); // print tab then text
Serial.println(DHT.humidity,0); // humidity reading, integer only
check = DHT.read11(PCBpin); // repeat for the DHT11 on PCB
Serial.print("DHT11 PCB temp: ");
Serial.print(DHT.temperature,0);
Serial.print("\thumidity: ");
Serial.println(DHT.humidity,0);
delay(1000); // delay one second
} 

 تیم ردرونیک (redronic) مجموعه ای از آموزش ها و پروژه های مرتبط با آردوینو را برای شما علاقمندان به الکترونیک و برنامه نویسی  فراهم کرده است. جهت مشاهده این پروژه ها اینجا کلیک کنید

Choose your Reaction!
دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

DelfinSync

راه اندازی سنسور DHT11 از طریق آردوینو

آخرین پست ها

redronic.com