راه اندازی فتوسل و چندین LED از طریق آردوینو

0

مقاومت وابسته به نور و چندین LED

  یک مقاومت وابسته به نور می تواند برای روشن کردن چندین LED بکاربرده شود و با توجه به نور محیط LEDهای بیش‌تری را با نور زیادتر روشن کند (شکل 1 و جدول 1را مشاهده کنید). چون LEDها فقط خاموش و روشن می‌شوند نباید به پایه‌های PWM آردوینو متصل باشند. تابع map() خروجی مقسم ولتاژ را به تعداد LEDهایی که روشن می‌شوند تبدیل می‌کند، که معادل متغیر level می‌باشد. در کدها، تعداد LED های روشن  برابر با level و تعداد LEDهای خاموش برابر با تعدادکل LEDها منهای level است. حداکثر مقدار level  تعداد LEDها بعلاوه 1 است، بطوری که در نور بسیار کم محیط هیچ کدام از LED ها روشن نمی‌شوند.

 

جدول 1. اتصالات LED و LDR

و اتصال به

اتصال به

قطعه

5 ولت آردوینو

پایه سمت راست LDR

A0 آردوینو

پایه سمت چپ LDR

GND آردوینو

مقاومت 4.7 کیلواهم

پایه سمت چپ LDR

پین 9،11،12،13،8 آردوینو

پایه بلند LED

GND آردوینو

مقاومت 220 اهم

پایه کوتاه LED

LDR و چندین LEDint nLED=5;   //number of LEDs
int LEDpin[]={8,9,11,12,13};  //LED pins
int reading,level;void setup() {
 for (int i=0; i<5;i++) pinMode(LEDpin[i],OUTPUT);  //define LED pins as output

}

void loop() {
 reading=analogRead(A0);  // voltage divider reading
 level=0          // set number of LEDs at zero
 level=map(reading,0,1023,0,nLEDs+1); // map reading to level
 for (int i=0;i<nLEDs;i++){
             
  if (i<level) digitalWrite(LEDpin[i],HIGH); //turn on LEDs less than level

  else digitalWrite(LEDpin[i],LOW);     // otherwise turn off
  }

  delay (1000);
} 

دستور LEDpin[]={8,9,11,12,13} آرایه‌ای از مقادیر صحیح را تعریف می‌کند. مقادیر این آرایه از LEDpin[0] تا LEDpin[4] می‌باشد. int nLED=5 تعداد LEDها را مشخص می‌کند. دستورfor (int i=0; i<5;i++)   pinMode(LEDpin[i],OUTPUT) برای تعریف LEDpinها به عنوان خروجی بکاربرده می‌شود. دومین دستور for برای روشن کردن و خاموش کردن LEDها است. اگر i کم‌تر از level باشد یک LED روشن می‌شود، در غیر این صورت خاموش می‌شود.

 

 تیم ردرونیک (redronic) مجموعه ای از آموزش ها و پروژه های مرتبط با آردوینو را برای شما علاقمندان به الکترونیک و برنامه نویسی  فراهم کرده است. جهت مشاهده این پروژه ها اینجا کلیک کنید

Choose your Reaction!
دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

redronic.com