پروژه راه اندازی ماژول ITG3200 توسط برد AVR Wizard

ITG3200 project with avr wizzard
0

 

راهنما راه اندازی ماژول ITG-3200 توسط برد AVR Wizard

هدف از این آموزش چگونگی برقراری ارتباط با یک سنسور دیجیتال و راه اندازی یک LCD می باشد

در نهایت شما قادر خواهید بود ماژول ITG-3200 را، راه اندازی کرده و خروجی سنسور را بر روی LCD نمایش دهید.

لوازم مورد نیاز :

  1. برد AVR Wizard
  2. ماژول ITG3200
  3. پروگرامر MKII
  4. منبع تغذیه 6-12 ولت

مقدمه

سنسور ITG-3200 یک ژایروسکوپ سه محوره تک چیپ است. این سنسور دارای 3 ADC 16 بیتی است که دیتای هر محور را به صورت دیجیتال تبدیل کرده و از طریق درگاه I2C انتقال می‌دهد. کاربر می‌تواند با تنظیم رجیسترهای این سنسور، فیلتر و Data rate های مختلف را بر آن اعمال کند.

توضیحات برنامه:

ابتدا در CodeVision یک پروژه جدید ایجاد کنید:

ITG-3200 در CODE VISION

سپس درگاه I2C، LCD و Sw1 را فعال می‌کنیم.

ITG-3200 در CODE VIsion .

ITG-3200 در CODE VIsion ..

پس از ذخیره و تولید فایل‌ها، وارد محیط برنامه نویسی می‌شویم.

ابتدا توابع و متغیرهای مورد نیاز را تعریف می‌کنیم:

 

 

[cpp] #include <iic.h> #include <stdint.h> #include <stdlib.h> #include <delay.h> #define itg_address 0x68 #define DLPF_FS 0x16 //This register configures several parameters related to the sensor acquisition #define INT_CFG 0x17// Interrupt Configuration Address #define INT_STATUS 0x1A //Interrupt Status address uint8_t gyro_data[6],temperature[2],who[2],fs_config[1]={0x1A},int_config[1]={0x01}; uint8_t who_am=0x00,user; float temperature_c; char lcd_data[15]; float gyro_x,gyro_y,gyro_z; [/cpp]

سپس ارتباط با ماژول را بررسی کرده و از صحت آن مطمئن می‌شویم:

 

[cpp] lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts(" Hi! Welcome "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_puts("www.redronic.com"); delay_ms(2000); lcd_clear(); who[1]=i2c_readReg(itg_address<<1,who_am, (uint8_t*)who, 1); if(who[1]!=0 ) { lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts(" I2C Error!"); while(1); } else if(who[0]!=104&& who[0]!=105) { lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts(" It isn’t "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_puts(" ITG3200"); while(1); } else { lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts(" ITG3200 "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_puts(" Detected!"); } who[1]=i2c_writeReg(itg_address<<1,DLPF_FS,(uint8_t*)fs_config, 1); who[1]=i2c_writeReg(itg_address<<1,INT_CFG,(uint8_t*)int_config, 1); if(who[1]) { while(1); } delay_ms(2000); [/cpp]

برای خواندن درست داده‌ها، از رجیستر status، وضعیت را چک می‌کنیم و در صورت آماده بودن دیتا، شروع به خواندن آن می‌کنیم:

 

[cpp] who[1]=i2c_readReg(itg_address<<1,INT_STATUS, (uint8_t*)who, 1); if(who[0]) { { [/cpp]

به خاطر زیاد بودن تعداد داده‌هایی که باید بر روی LCD نمایش داده شوند، داده‌ها در چند صفحه نمایش می‌دهیم و برای تغییر صفحات، از دکمه SW1 استفاده می‌کنیم:

 

[cpp] if(PINC.4==0) { user++; delay_ms(300); if(user==2) user=0; } [/cpp]

با توجه به دیتاشیت ماژول، ضرایب و مقادیر اولیه را در فرمول‌ها قرار داده و داده‌ی خام را به داده‌ی قابل درک تبدیل می‌کنیم:

[cpp] lcd_clear(); i2c_readReg(itg_address<<1,0x1B, (uint8_t*)temperature,2); i2c_readReg(itg_address<<1,0x1D, (uint8_t*)gyro_data,6); temperature_c = (((float) (temperature[0]<<8 | temperature[1]))+13200) / 280 + 35.0; // Gyro chip temperature in degrees Centigrade gyro_x=(float)((int16_t)(gyro_data[0]<<8 | gyro_data[1]))/14.375; // converting to (º/s) (from datasheet) gyro_y=(float)((int16_t)(gyro_data[2]<<8 | gyro_data[3]))/14.375; // converting to (º/s) gyro_z=(float)((int16_t)(gyro_data[4]<<8 | gyro_data[5]))/14.375; // converting to (º/s) switch (user) { case 0 : lcd_gotoxy(0,0); //line 0, char 0 lcd_puts(" Temperature: "); lcd_gotoxy(6,1); //line 1, char 6 ftoa(temperature_c,2,lcd_data); // Convert integer to string lcd_puts(lcd_data); break; case 1 : lcd_gotoxy(0,0); //line 1, char 0 lcd_puts("Gyro: "); lcd_puts(" Gx="); ftoa(gyro_x,1,lcd_data); // Convert integer to string lcd_puts(lcd_data); lcd_gotoxy(0,1); //line 2, char 0 lcd_puts("Gy="); ftoa(gyro_y,1,lcd_data); // Convert integer to string lcd_puts(lcd_data); lcd_puts(" Gz="); ftoa(gyro_z,1,lcd_data); // Convert integer to string lcd_puts(lcd_data); break; } } delay_ms(100); [/cpp]

نتیجه:
نمایش itg-3200 بر روی lcd

Choose your Reaction!
دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

redronic.com